ส23231 กฎหมายน่ารู้
(ส23231)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ทั้งในระดับตนเองและครอบครัว  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน  เห็นความสำคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกของสังคมที่ดีได้