ส23281 รอบรู้โลกกว้าง
(ส23281)

คำอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชาติบนโลก  ในแง่ของภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ที่กว้างไกล  เข้าใจความแตกต่างของมนุษยชาติ  อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยมุ่งให้นักเรียนใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า  ประมวลความรู้ที่ได้  วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล