ส23261 เกร็ดประวัติศาสตร์ไทย
(ส23261)

คำอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์ไทยทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  สิ่งเหล่านี้มีเรื่องราวหลากหลายที่น่ารู้น่าสนใจ  พร้อมกับฝึกวิเคราะห์  พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆตามวิธีการทางประวัติศาสตร์