ส23112 พระพุทธศาสนา 6
(ส23112)

คำอธิบายรายวิชา  

     ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก รวมทั้งบุคคลสำคัญและผลงานที่เป็นประโยชน์ของชาติ ชาดก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4  ชาวพุทธตัวอย่าง  พุทธสาวก พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล การบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกสมาธิตามแนวสติปัฎฐาน 4 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย การเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ