ส23122 ประวัติศาสตร์ 6
(ส23122)

คำอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้  โดยการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  นำเสนอ และใช้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และมีผลต่อประเทศ  สามารถเลือกได้ว่าจะนำสิ่งใดมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน