ส23102 สังคมศึกษา 6
(ส23102)

คำอธิบายรายวิชา  

      เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ในด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์โดยสังเขปเพื่อให้รู้  เข้าใจในสังคมโลกทั้ง 2 ทวีป  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์  อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ  การรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง  การค้าในภูมิภาคต่างๆของโลก  เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและส่วนอื่นของโลก  อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ