ส23111 พระพุทธศาสนา 5
(ส23111)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 แนวปฏิบัติของศาสนิกชน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี พุทธศาสนสุภาษิต ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศึกษาวิถีชีวิตไทย ความคิดความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความภาคภูมิใจในวิถีไทย ภูมิปัญญาไทย นำหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและสาวก ที่มีผลงานดีเด่นมาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดำรงชีวิตอย่างสันติสุข ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับผู้นับถือศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข