ส23121 ประวัติศาสตร์ 5
(ส23121 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากลและเหตุการณ์สำคัญของโลก ในแง่สังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคต่างๆของโลกโดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของประวัติสาสตร์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน