ส23101 สังคมศึกษา 5
(ส23101 )

คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ  ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันควรแก่การรักษาให้คงไว้  รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ควรตระหนักในสภาพปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน  โดยใช้การอภิปรายค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆตลอดจนข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน