ส21112 พระพุทธศาสนา 2
(ส21112)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธคุณ                     แผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง  เป็นศาสนิกชนที่ดี มีศรัทธาที่ถูกต้อง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข