ส21122 ประวัติศาสตร์ 2
(ส21122)

คำอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาและ วิเคราะห์พัฒนาการความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆอิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนมีความรักความภูมิใจธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย