ส21102 สังคมศึกษา 2
(ส21102)

คำอธิบายรายวิชา  

       เข้าใจและปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ   อธิบายหลักการเจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์บทบาทและการถ่วงดุล อำนาจอธิปไตย   รวมทั้งศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามและดำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

       ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความหมาย ความสำคัญของการผลิต  การบริโภค  วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ