ส21111 พระพุทธศาสนา 1
(ส21111)

คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย พุทธประวัติ หลักธรรมในกรอบอริยสัจ  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข