ส21121 ประวัติศาสตร์ 1
(ส21121)

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความสำคัญของเวลา เทียบศักราชตามระบบต่างๆ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศต่างๆ  และระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้