พ 11121 พลศึกษา 1
(พ 11121 )

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

รหัสวิชา  พ 11121 พลศึกษา  1  ชื่อวิชา  เกมกีฬาไทย  กีฬากรีฑา   กีฬายืดหยุ่น 

ทักษะกีฬา

คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และเกิดทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้เกมกีฬาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนุกสนานพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในทักษะกรีฑา ให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อของอวัยวะแขน ขาในการเดิน และวิ่ง ในทักษะยืดหยุ่นทำให้เกิดความอ่อนตัว ความคล่องตัว รวมทั้งทักษะกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ของสายตา และอวัยวะของมือ และเท้า   ในการขว้าง โยน รับและส่ง รวมถึงการให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ   การออกกำลังกาย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.  การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ

3.  การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน