พ 15121 พลศึกษา 5
(พ 15121)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

          รหัสวิชา พ 15121 พลศึกษา 5  ชื่อวิชา  กีฬาแฮนด์บอล  กีฬากรีฑา  กีฬาแบดมินตัน  กีฬาเปตอง

คำอธิบายรายวิชา  การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  มีขอบข่ายของเนื้อหาวิชากว้างขวางโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอล  กีฬากรีฑา  กีฬาแบดมินตัน  และกีฬาเปตอง   จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  และรวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะกีฬาที่ได้เรียนรู้ ไปพัฒนาทางด้านร่างกาย  และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีทางด้านกีฬา  โดยใช้กีฬาเป็นสื่อของการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  รวมทั้งกิจกรรมกีฬายังคงเป็นสื่อในการพัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.  การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ

3.   การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน