ค32202 คณิตศาสตร์
(คณิตศาสตร์)

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
หลักสูตรคณิตศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2

ป. 2 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000

บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 3. การวัดความยาว

บทที่ 4. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

บทที่ 5. การชั่ง

บทที่ 6. การคูณ

ป. 2 ( เล่ม 2 )

บทที่ 7. เวลา

บทที่ 8. เงิน

บทที่ 9. การหาร

บทที่ 10. การตวง

บทที่ 11. รูปเรขาคณิต

บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน