กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
(ง)

การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่