• นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข การดำเนินการ สถิติและความน่าจะเป็น