• เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
  หลักสูตรคณิตศาสตร์

  เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2

  ป. 2 ( เล่ม 1 )

  บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000

  บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

  บทที่ 3. การวัดความยาว

  บทที่ 4. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

  บทที่ 5. การชั่ง

  บทที่ 6. การคูณ

  ป. 2 ( เล่ม 2 )

  บทที่ 7. เวลา

  บทที่ 8. เงิน

  บทที่ 9. การหาร

  บทที่ 10. การตวง

  บทที่ 11. รูปเรขาคณิต

  บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน