• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิชาที่ศึกษาหลักการทำงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้ทักษะการใช้งานและประโยชน์ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Ultra key) เรียนรู้หลักการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลคำ และการนำเสนอ สร้างชิ้นงานจากโปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลคำและการนำเสนอ ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้ Internet เบื้องต้น เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และการทำงานร่วมกัน เห็นความสำคัญของข้อมูลและแหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สนใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูล จัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา และการประยุกต์นำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี