• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

            รหัสวิชา พ 16121  พลศึกษา  6  ชื่อวิชา กีฬาบาสเกตบอล  กีฬาเทนนิส  กีฬาฟุตบอล   กีฬาวอลเลย์บอล

  คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และเกิดทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความอดทน มีความเร็ว เกิดความสามารถในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนไหวร่างกาย จากการเรียนทักษะกีฬาบาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล วอลเลย์บอล มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานไปจนสามารถแข่งขันได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่น (การแข่งขัน) ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา       รักความสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในการเล่น และแข่งขัน สามารถวางแผนและตัดสินใจ           การเล่นพัฒนาจนเป็นกีฬาที่ตนเองชอบ

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

  1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2.  การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ

  3.  การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน