•           รหัสวิชา  พ 14121  พลศึกษา  4  ชื่อวิชา  กีฬาแชร์บาส  กีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬาว่ายน้ำ

              คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย คล่องแคล่วว่องไวมีความสัมพันธ์ของประสาทตา และอวัยวะมือ ฝึกการปฏิบัติ ตามกฎกติกาการเล่นเกี่ยวกับกีฬาแชร์บาส กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาว่ายน้ำ ให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา นำไปสู่การเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

    1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

    1. การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ
    2. การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน