• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

            รหัสวิชา  พ 12121 พลศึกษา  2  ชื่อวิชา  กีฬาว่ายน้ำ  กีฬายืดหยุ่น  กีฬากรีฑา 

  ทักษะกีฬา

            คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และเกิดทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย ในทักษะกีฬาว่ายน้ำ ให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ลอยตัวในน้ำ  ดำน้ำได้สามารถว่ายท่าฟรีสไตล์พื้นฐาน ทักษะยืดหยุ่นให้เกิดความอ่อนตัว ความคล่องตัว การทรงตัว      จากทักษะสะพานโค้ง ม้วนหน้า ทักษะกรีฑาให้ผู้เรียน มีทักษะการวิ่งระยะสั้นรวมทั้งทักษะกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน การเตะ การเลี้ยง การหลบหลีก   การป้องกัน    เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

  1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ
  2. การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน