• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

            รหัสวิชา พ 13121   พลศึกษา  3  ชื่อวิชา  กีฬายืดหยุ่น  กีฬาว่ายน้ำ  ทักษะกีฬา     กีฬากรีฑา

  คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้น และเกิดทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกาย  เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกาย ในทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ผู้เรียนสามารถลอยตัวในท่ากรรเชียง สามารถว่ายน้ำท่ากรรเชียงในท่าพื้นฐานได้  ทักษะกีฬายืดหยุ่นให้ผู้เรียนเกิดความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว มีการทรงตัวจากทักษะการม้วนหลัง  ทักษะกรีฑาให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิ่งผลัดเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์ในทีม รวมทั้งทักษะกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเล่นแชร์บอล และฟุตบอล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานมีความสามัคคี และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการประเมิน  3  ด้าน

  1.  การประเมินทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. การประเมินทางด้านทักษะกระบวนการ
  2. การประเมินทางด้านผลสอบ/ผลงาน