• วิชาทักษะการศึกษาค้นคว้า เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ