• คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ค้นหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ร่วมกันนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสงบสุข

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่เกิดข้อสงสัย  โดยใช้กระบวนการในการค้นคว้า  แสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  รวบรวมหลักฐาน  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานได้อย่างสมเหตุสมผล

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาความหมายความสำคัญของพลังงาน  บทบาทของพลังงานที่มีต่อการสร้างสรรค์ความเจริญของสังคม  ศึกษาพลังงานชนิดต่างๆ แหล่งที่มา  ข้อจำกัดของการนำมาใช้  ความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ  ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสภาวะแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี  ปัญหาสภาวะแวดล้อมโลกและประเทศไทย  สาเหตุและแนวทางการแก้ไข  การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม  และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกให้เป็นที่น่าอยู่ของทุกๆชีวิต

 • คำอธิบายรายวิชา  

         หลักความเชื่อของชาวพุทธ  ความหมายความสำคัญของพระรัตนตรัย  ธรรมที่ทรงค้นพบ  การแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต  เกณฑ์การตัดสินดี-ชั่วของพระพุทธศาสนา  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  ธรรมเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ  ธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันที่ดี  หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตนเอง  หน้าที่ที่พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามและความสมบูรณ์ของชีวิต  สังคมและสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์การนำหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์  ลักษณะความสัมพันธ์  การจัดระเบียบทางสังคม  วิเคราะห์และสังเคราะห์การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยที่ดีงามทำให้สังคมไทยที่แม้จะมีความแตกต่าง  ทางศาสนา  เชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

          วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐ  รูปแบบการปกครอง  วิวัฒนาการการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงรัฐธรรมนูญไทย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี  กระบวนการยุติธรรม  ประมวลกฎหมายที่สำคัญนำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

           วิเคราะห์และสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพของโลกกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต  การสร้างสรรค์  การอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

           วิเคราะห์หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  กระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ความตระหนักถึงความขาดแคลนของทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงการเงิน  การคลัง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมถึงการจัดการพฤติกรรมการบริโภคตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

            วิเคราะห์การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมตะวันตก-วัฒนธรรมตะวันออก  พัฒนาการและผลงานที่สำคัญของมนุษย์ในสมัยต่างๆความขัดแย้งและการประสานประโยชน์   นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

            วิเคราะห์และสังเคราะห์ภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  การรักษาและการสืบทอดภูมิปัญญา      นำมาประมวลสรุปเฉพาะความที่สำคัญ

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  เปรียบเทียบหลักธรรมของศาสนาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนา  ศึกษาวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบวิภัชวาท  เชื่อมโยงหลักคำสอนของศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  ตระหนักในคุณค่าของศรัทธาในพระรัตนตรัย  และเห็นคุณค่า  อนุรักษ์ศาสนวัตถุ  ศาสนาในท้องถิ่น  มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตน  ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาตน  สังคมและสิ่งแวดล้อม

 • คำอธิบายรายวิชา

         สงครามโลกครั้งที่ 1, 2   สาเหตุความขัดแย้ง  การเกิดวิกฤติการณ์สงครามและการยุติสงคราม  ผลของสงคราม  ประเทศไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลก สงครามเย็น (ค.ศ. 1947 – 1989)  ความขัดแย้งระหว่าง 2 อภิมหาอำนาจ  เหตุการณ์สำคัญ  และการยุติสงครามเย็น  ไทยกับการเข้าร่วมสงครามเย็น

          องค์การสหประชาชาติ  การจัดตั้งองค์กร  บทบาทของหน่วยงานสำคัญที่มีต่อการรักษาสันติภาพ  และความมั่นคง  ประชากรกับการพัฒนาแนวโน้มโลกอนาคต

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พุทธสุภาษิต  พระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  หน้าที่ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธ  และการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  นำหลักธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและพุทธสาวกที่มีผลดีเด่นมาปรับใช้  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอย่างสันติสุข  ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

          ศึกษาอารยธรรมของโลกในยุคโบราณ อารยธรรมกรีกโรมัน และยุคสมัยใหม่  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน    เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของอารยธรรมต่างๆของโลก

           วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งในด้านความร่วมมือ ความขัดแย้งของมนุษยชาติในช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุการณ์ในอดีตและหาวิธีการประสานประโยชน์เพื่อสันติภาพของโลก

            วิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่   เพื่อให้รู้จักการเลือกรับ