• คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  โดยนำประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์สาเหตุของปัญหาร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน  ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  รู้จักค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล  แยกแยะข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร  วิเคราะห์วิจารณ์เหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จักแสดงความคิดเห็น  รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ห่วงใยรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น  ปฏิบัติตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล

 • คำอธิบายรายวิชา  

         สืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวในอดีต  เกี่ยวกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์โลกในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรม  วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง  ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดเฉพาะเรื่องและนำเสนออย่างเป็นระบบ

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษา  คิดวิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอด  รวมถึงสามารถนำสภาพปัญหาชีวิต  ปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจ 4   ศึกษาและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง พุทธศาสน     สุภาษิตและมโหสถชาดก รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการเข้าร่วมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย   ความรักในการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม  รวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์  พระภิกษุ คนไทย  ชาวต่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญของประเทศ  ให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาพร้อมที่จะดำรงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์เป็นเอกลักษณ์ของชาติของชาวไทยไว้ไม่ให้สูญไป และตระหนักถึงความรักชาติ  ความเสียสละพร้อมที่จะพยายามกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างได้

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก ข้อมูลข่าวสารภูมิลักษณ์  ภูมิอากาศ  และภูมิสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของโลก การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ศึกษาวิกฤตการณ์ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทบาทและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในการศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ต่อกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  สามารถนำความรู้จากการศึกษาวิชาต่าง ๆ เข้ามาประกอบการเรียนรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ได้ดี  เห็นคุณค่าของทรัพยากรและนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

          ศึกษาปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยเน้นบุคคลสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เข้าใจถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงพระคุณของบุคคลที่ศึกษาที่พยายามรักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ  ค้นคว้าประวัติบุคคลสำคัญ และผลงานที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษา คิดวิเคราะห์และสร้างความคิดรวบยอด รวมถึงสามารถนำสภาพปัญหาชีวิต  ปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตนเอง  การพึ่งตนเองและการมุ่งสู่อิสรภาพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา   สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและความรักในการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา  สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  รวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ทั้งด้านสังคมความเป็นอยู่ของประชาชน  เศรษฐกิจ   การเมือง  การปกครอง วัฒนธรรมภูมิปัญญา  และการต่างประเทศ  ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์  พระภิกษุ คนไทย  ชาวต่างประเทศที่ทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของชาติว่ากว่าจะเป็นบ้านเป็นเมืองบรรพบุรุษต้องเสียสละอย่างไร    ให้รู้จักการคิดเปรียบเทียบการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละรัชกาลในทุก ๆ ด้าน  ให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาพร้อมที่จะดำรงรักษาภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์เป็นเอกลักษณ์ของชาติของชาวไทยไว้ไม่ให้สูญไป และตระหนักถึงความรักชาติ  ความเสียสละพร้อมที่จะพยายามกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างได้

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตลาด  การกำหนดราคา การแทรกแซงและการควบคุมราคา    ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ  การสหกรณ์  นโยบายการเงิน  การคลัง  การธนาคาร  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ปัญหา  ศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  เรียนรู้ที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ เช่นปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  รู้จักการปรับตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   สามารถนำความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

            ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย  เข้าใจถึงคุณค่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักเลือกรับวัฒนธรรมของต่างชาติให้เกิดประโยชน์โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างชาติว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับคนไทยในลักษณะใดบ้าง   ศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เป็นมรดกมาจนถึงปัจจุบัน