• คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาความหมายความเป็นมาของการท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของประเทศไทย    การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์  บทบาทของงานธุรกิจ  อาหาร  เครื่องดื่ม  งานมัคคุเทศก์  องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  หน้าที่พลเมืองที่ต้องช่วยดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชาติ  เพื่อให้มีจิตสำนึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม   อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดี  การตีความและบทลงโทษทางกฎหมายมหาชนและเอกชนจากกรณีตัวอย่างที่เยาวชนไทยควรรู้  ศึกษาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข

 • คำอธิบายรายวิชา  

        การศึกษาพัฒนาการของสังคมไทยโดยสังเขป   เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   สังคม    การปกครอง  ระบบชนชั้น  ตลอดจนคติความเชื่อ  ภูมิปัญญาไทย  อันมีผลต่อการกำหนดแบบแผน  การดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อตนเองและสังคม ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ  หลักการของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเจริญภาวนาบริหารจิตพิชิตปัญหา  การนำชาดกและแบบอย่างของพระอริยสงฆ์  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การรักษาศีล  ฟังธรรม  สวดมนต์  ปฏิบัติตนตามมารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชาติไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและดำรงความเป็นชาติไทย  พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นผู้นำในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และการจัดระเบียบสังคมที่ทำให้ชาติไทยปลอดภัยจากการคุกคามของต่างชาติ

 •  คำอธิบายรายวิชา  

         รัฐและชาติ ชุมชนทางการเมือง กำหนดรูปแบบการปกครองและเศรษฐกิจ  ตามสภาพของสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  ประเทศไทยจัดการปกครอง                     แบบราชาธิปไตย คณาธิปไตย และมาสู่ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ พระประมุข  พระมหากษัตริย์ของไทยทรงนำพาประเทศไทยให้เป็นเอกราช และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน ที่มี  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   เยาวชนไทย จำเป็นต้องรู้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วมในทางการเมือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของคุณธรรมของการดำรงตนเป็นพลเมืองดี

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสายตาชาวโลก  พุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาตามหลักพุทธธรรม  พุทธประวัติ  วันสำคัญในพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  โดยวิเคราะห์หลักธรรมตามกาลและปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาทชาวพุทธ  การบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  หลักธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตที่นำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  วิธีการคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์  การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทยและในระดับสากล  นำมาซึ่งการศึกษาแนวคิดของมนุษย์ในยุคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาของชนชาติไทย

 • คำอธิบายรายวิชา  

         มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเป็นตัวการในการจัดระเบียบสังคม กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคมวัฒนธรรม  สังคมไทยที่มีความเป็นมาตั้งแต่ในอดีต  ดำรงความเป็นปึกแผ่นและสร้างวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคม  แม้มีความแตกต่างกันทางความเชื่อและวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข บนพื้นฐานของหลักธรรมในแต่ละศาสนา