• คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ทั้งในระดับตนเองและครอบครัว  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน  เห็นความสำคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม  และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกของสังคมที่ดีได้

 • คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชาติบนโลก  ในแง่ของภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ที่กว้างไกล  เข้าใจความแตกต่างของมนุษยชาติ  อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยมุ่งให้นักเรียนใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า  ประมวลความรู้ที่ได้  วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล

 • คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์ไทยทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  สิ่งเหล่านี้มีเรื่องราวหลากหลายที่น่ารู้น่าสนใจ  พร้อมกับฝึกวิเคราะห์  พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

 • คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก รวมทั้งบุคคลสำคัญและผลงานที่เป็นประโยชน์ของชาติ ชาดก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4  ชาวพุทธตัวอย่าง  พุทธสาวก พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล การบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกสมาธิตามแนวสติปัฎฐาน 4 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย การเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้  โดยการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  นำเสนอ และใช้กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และมีผลต่อประเทศ  สามารถเลือกได้ว่าจะนำสิ่งใดมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 • คำอธิบายรายวิชา  

        เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ในด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์โดยสังเขปเพื่อให้รู้  เข้าใจในสังคมโลกทั้ง 2 ทวีป  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์  อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ  การรวมกลุ่มระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง  การค้าในภูมิภาคต่างๆของโลก  เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและส่วนอื่นของโลก  อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 แนวปฏิบัติของศาสนิกชน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี พุทธศาสนสุภาษิต ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศึกษาวิถีชีวิตไทย ความคิดความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความภาคภูมิใจในวิถีไทย ภูมิปัญญาไทย นำหลักธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีงามของศาสดาและสาวก ที่มีผลงานดีเด่นมาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดำรงชีวิตอย่างสันติสุข ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับผู้นับถือศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สากลและเหตุการณ์สำคัญของโลก ในแง่สังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มีผลต่อภูมิภาคต่างๆของโลกโดยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของประวัติสาสตร์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ  ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันควรแก่การรักษาให้คงไว้  รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ควรตระหนักในสภาพปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน  โดยใช้การอภิปรายค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆตลอดจนข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน