• คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา   วิเคราะห์   ตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฎก  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  หน้าที่ชาวพุทธ   มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  และศาสนพิธี  เพื่อให้เกิดศรัทธาและเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

 • คำอธิบายรายวิชา

        วิเคราะห์พัฒนาการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ตลอดจนความสำคัญของ  ภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน

 • คำอธิบายรายวิชา

        วิเคราะห์ ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมและปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตย การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก  ตลอดจนวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความหมาย ความสำคัญของการผลิต การบริโภค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหลักเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 • คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษา วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  พระพุทธประวัติ  ชาดก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา  ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 • คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่นำมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงอธิบายพัฒนาการความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย  การสร้างสรรค์แหล่งอารยธรรมโบราณในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

 • คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา รวมทั้งวิเคราะห์ระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปต่าง ๆ นี้ ด้านความเป็นมา เชื้อชาติ ภาษา การแต่งกาย ใช้แผนที่และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ