• คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธคุณ                     แผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง  เป็นศาสนิกชนที่ดี มีศรัทธาที่ถูกต้อง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาและ วิเคราะห์พัฒนาการความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆอิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนมีความรักความภูมิใจธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย

 • คำอธิบายรายวิชา  

         เข้าใจและปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ   อธิบายหลักการเจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์บทบาทและการถ่วงดุล อำนาจอธิปไตย   รวมทั้งศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามและดำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

         ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความหมาย ความสำคัญของการผลิต  การบริโภค  วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

   

 • คำอธิบายรายวิชา  

          ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย พุทธประวัติ หลักธรรมในกรอบอริยสัจ  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 • คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความสำคัญของเวลา เทียบศักราชตามระบบต่างๆ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศต่างๆ  และระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงาม วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อสังคม มีจิตสำนึกและมีความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน