• วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

    เนื้อหาที่สอนคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เสียง Phonic ตัวอักษร สระ