หน้าเว็บไซด์หลักโรงเรียนสาธิตเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ผลงานทางวิชาการ

:: บทความวิชาการ  การพัฒนาสื่อบทเรียนระบบอีเลิร์นนิ่ง  
              :: บทความวิชาการ  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
            :: บทความวิชาการ ชุดปลูกผักไร้ดิน KUS-58 สำหรับสภาพพื้นที่จำกัดในเขตเมือง
            :: บทความวิชาการ การพัฒนาทักษะในการเรียนวิชาเครื่องปั้นดินเผาด้วยสื่อวีดิทัศน์

 

 

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้