ารอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต 4.0  เข้าสู่เว็บไซด์การจัดงาน >>  http://www.kusjob.com
สรุปผลการดำเนินงานนิทรรศการ รวมภาพถ่ายนิทรรศการ  กิจกรรมจากฐานถ่ายภาพ

  :: รายละเอียดการจัดงานารอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต 4.0 ::

[] ดอกบัว      หมายถึง ความเจริญงอกงามทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

                                 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 [] สามเหลี่ยม หมายถึง กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) MAN คน (2) MONEY เงิน (3) MATERIAL

                                 กระบวนการผลิต

 [] ข้าว กระบือ และเครื่องมือทางการเกษตร หมายถึง งานเกษตร

 [] ที่อยู่อาศัย และเครื่องแต่งกาย หมายถึง งานบ้าน

 [] ธนบัตร เหรียญ หมายถึง งานธุรกิจ

 [] เฟือง อุปกรณ์เขียนแบบ หมายถึง งานช่าง

                                                                                                                      ออกแบบโลโก้โดย  อ.สาธิต ลาภเกิน

          

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้ อาจารย์เอกราช มบขุนทด

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024

สถิติการเยี่ยมชม