หน้าเว็บไซด์หลักโรงเรียนสาธิตเกษตร

 

 

 

              งานช่าง รายวิชางานช่าง (คลิกเพื่อเข้าชม)

   

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้