หน้าเว็บไซด์หลักโรงเรียนสาธิตเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวคิดในการจัดนิทรรศการออนไลท์ เรื่องยุทธวิธีการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ได้มาจากการประชุมวิชาการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิญญู  ทรัพยะประภา เป็นวิทยากร

                   ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  การเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ  สะดวกง่ายดายเพียงการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนได้ทุกเวลา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  (Social  Network)  ที่มีอย่างกว้าง  ทำให้โลกในศตวรรษที่  21  เป็นโลกไร้พรมแดนโดยสมบูรณ์  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนคติ  ความเชื่อ  เกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  ที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไป  และมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น  การลงทุนข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีข้อจำกัดทางพรมแดน  มีการแช่งขันกันมากขึ้น  ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่  เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมโลก  จากแนวโน้มทั้งสองประการดังกล่าว  องค์การศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาติ  (UNESCO)   จึงได้ประกาศเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในศตวรรษที่  21  ให้ประเทศต่าง ๆ  นำไปเป็นทิศทางการจัดการเรียนรู้  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้นำทิศทางและต้นแบบการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมานี้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    อ่านต่อแนวคิดทั้งหมด >>>

                    

                         ภาพอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพ และอาจารย์พิเศษ                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024