เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวคิดในการจัดนิทรรศการออนไลท์ เรื่องยุทธวิธีการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ได้มาจากการประชุมวิชาการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิญญู  ทรัพยะประภา เป็นวิทยากร

                   ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  การเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ  สะดวกง่ายดายเพียงการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนได้ทุกเวลา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  (Social  Network)  ที่มีอย่างกว้าง  ทำให้โลกในศตวรรษที่  21  เป็นโลกไร้พรมแดนโดยสมบูรณ์  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนคติ  ความเชื่อ  เกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  ที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไป  และมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น  การลงทุนข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีข้อจำกัดทางพรมแดน  มีการแช่งขันกันมากขึ้น  ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่  เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมโลก  จากแนวโน้มทั้งสองประการดังกล่าว  องค์การศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาติ  (UNESCO)   จึงได้ประกาศเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในศตวรรษที่  21  ให้ประเทศต่าง ๆ  นำไปเป็นทิศทางการจัดการเรียนรู้  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้นำทิศทางและต้นแบบการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมานี้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    อ่านต่อแนวคิดทั้งหมด >>>

                    

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  

แถวบนจากซ้าย อาจารย์สาธิต ลาภเกิน อาจารย์สรเดช จั่นบ้านโขด  อาจารย์ยุทธนา  วงศ์ทันท์  อาจารย์อนุรักษ์ พงษ์เพียรชอบ  

อาจารย์ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ   อาจารย์วัสกา ดวงอ่อนนาม  รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  บำรุงจิตต์                                           

แถวล่างจากซ้าย อาจารย์มธุรส ข่มจิตร์  อาจารย์จันทิมา  เชี่ยวสมุทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  ชัชวาลวรรณ                          

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  สุนทรนนท   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนี  กิตติไชย   อาจารย์รุจิรา  ชุมแวงวาปี                                    

 

นิทรรศการออนไลน์ เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สถานที่ตั้ง  อาคารฝึกงานและอาคารเกษตร เบอร์โทร02-9428800-9 ต่อ 825  อีเมลล์ fedualm@ku.ac.th

ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ : ศูนย์สื่อการเรียนรู้

รับชมเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความละเอียดหน้าจอ Ressolution 1280 x 1024